Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 17 May 2018
Poprzednia wersja: 29 czerwca 2012 r.

Witryna internetowa („Witryna internetowa”) jest obsługiwana przez Cushman & Wakefield Debenham Tie Leung Limited („C&W”, „my”, „nasz” lub „nam”). 

Państwa prywatność

Rozumiemy, że decydując się na przekazanie nam informacji na swój temat, oczekują Państwo, że będziemy postępować z nimi w sposób odpowiedzialny. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności zawiera informacje o nas, o sposobie gromadzenia, udostępniania i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych oraz możliwości korzystania przez Państwa z prawa do ochrony danych. 

Odnosi się ona do danych osobowych, które gromadzimy za pośrednictwem Witryny internetowej lub kiedy nawiązujemy relację lub potencjalną relację z Państwem (lub Państwa organizacją) jako dostawcą, klientem lub partnerem biznesowym.

Co robimy?

Cushman & Wakefield to wiodąca na świecie firma świadcząca usługi doradcze na rynku nieruchomości, która zatrudnia 51 000 pracowników w ponad 70 krajach, pomagając najemcom i inwestorom optymalizować wartość ich nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do największych spółek świadczących usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych, w tym kluczowe usługi pośrednictwa w zakresie najmu na rzecz wynajmującego, zarządzania nieruchomościami, rynków kapitałowych, usług związanych z obiektem (Usługi C&W), zarządzania nieruchomościami klienta korporacyjnego, zarządzania inwestycjami i nieruchomościami (Inwestorzy DTZ), projektowania i rozwoju, reprezentacji najemcy oraz wyceny i doradztwa. Więcej informacji o nas znajduje się w zakładce O nas w naszej Witrynie internetowej.

Jaki informacje gromadzimy? 

W zależności od Państwa relacji z C&W możemy gromadzić dane osobowe na Państwa temat, które dzielą się na szeroko rozumiane kategorie:

Dane podane dobrowolnie

 • Dane z witryny internetowej. Mogą Państwo odwiedzić naszą witrynę internetową, nie podając nam o sobie żadnych informacji. Jednak w niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o dobrowolne przekazanie nam pewnych danych osobowych. Przykładowo w sytuacji, gdy chcą Państwo zarejestrować się, aby otrzymywać od nas wiadomości e-mail, czytać o badaniach, brać udział w wydarzeniach lub udzielać się na udostępnionym przez nas okresowo forum internetowym albo jeżeli utworzą Państwo u nas konto internetowe bądź skontaktują się z nami za pośrednictwem Witryny internetowej (w takich przypadkach gromadzimy takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, organizacja, kraj, kod pocztowy, stanowisko, numery telefonów, informacje na temat Państwa komentarzy lub zapytań oraz nazwa użytkownika/hasło). Gdy otrzymujemy Państwa dane osobowe, traktujemy je w sposób bezpieczny, zgodny z prawem i uczciwy. 
 • Kandydaci na stanowiska. Gdy kontaktują się Państwo z nami w związku z ofertą pracy w C&W, gromadzimy pewne dane w ramach procesu rekrutacji (oraz, jeżeli rekrutacja przebiegnie pomyślnie, Państwa zatrudnienia). Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszym osobnym Oświadczeniu o ochronie prywatności kandydatów.
 • Dane, które gromadzimy, gdy prowadzą Państwo z nami interesy. Możemy gromadzić i przetwarzać Państwa dane jako osób fizycznych (zarówno użytkowników Witryny internetowej, jak i innych osób), gdy prowadzą Państwo interesy z C&W jako klienci lub potencjalni klienci albo w ich imieniu, jako kontrahenci, dostawcy, konsultanci, profesjonalni doradcy lub inne podmioty zewnętrze lub w ich imieniu („Dane klienta, kontrahenta lub partnera biznesowego”). Przykłady Danych klienta, kontrahenta lub partnera biznesowego obejmują:
 • dane kontaktowe osoby do kontaktu z klientami, kontrahentami i partnerami biznesowymi C&W (w tym imię i nazwisko, numery telefonów służbowych, adres miejsca prowadzenia działalności, zdjęcie), między innymi w celu umożliwienia obecności lub uczestnictwa w jakimkolwiek wydarzeniu lub konkursie C&W o charakterze promocyjnym lub innym; 
 • dane klienta, kontrahenta, partnera biznesowego lub ich przedstawicieli powiązane ze stanowiskiem (takie jak nazwa stanowiska, obowiązki, dział, historia zatrudnienia, kwalifikacje i doświadczenie); 
 • informacje finansowe (takie jak dane rachunku bankowego osób fizycznych powiązanych z daną jednostką biznesową) lub informacje na temat własności nieruchomości powiązane z takimi osobami fizycznymi, w przypadku konieczności dokonania płatności, wypełnienia obowiązków umownych, przeprowadzenia badania due diligence lub powiązanych celów. 
 • Obrazy z kamer przemysłowych/kontrola dostępu do budynku. Możemy stosować kamery przemysłowe lub wdrażać procedury dotyczące kontroli dostępu do budynku na terenie obiektów C&W (co obejmuje przetwarzanie obrazów z kamer przemysłowych ukazujących osoby odwiedzające lub przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, reprezentowana organizacja oraz czas wejścia) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i egzekwowania prawa, korzystania z przysługujących nam praw, ich ustalenia i ochrony lub ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby.

Dane gromadzone w sposób automatyczny

Kiedy odwiedzają Państwo naszą Witrynę internetową, możemy automatycznie gromadzić określone informacje z Państwa urządzenia. W niektórych krajach, w tym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dane te mogą stanowić dane osobowe na mocy przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych. Dane gromadzone w sposób automatyczny mogą obejmować w szczególności adres IP, rodzaj urządzenia, numer identyfikacyjny plików cookie, rodzaj przeglądarki, położenie geograficzne (np. kraj lub miasto) i inne informacje techniczne. Gromadzone mogą być także dane dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej na Państwa urządzeniu, w tym odwiedzonych przez Państwa stron i klikniętych przez Państwa łączy. Dzięki gromadzeniu tych danych możemy dowiedzieć się więcej o osobach odwiedzających naszą witrynę internetową, ich kraju pochodzenia i interesujących ich treściach w naszej witrynie internetowej. Dane te wykorzystujemy na potrzeby wewnętrznej analizy oraz w celu poprawy jakości, wzrostu znaczenia i komfortu użytkowania naszej Witryny internetowej dla osób ją odwiedzających. Niektóre dane mogą być gromadzone za pomocą plików cookie i podobnych technik śledzenia, w tym sygnałów nawigacyjnych. Dodatkowe informacje dotyczące rodzaju plików cookie, celu i sposobu ich wykorzystywania oraz kontrolowania można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie

Informacje uzyskane ze źródeł zewnętrznych

 • W celu przestrzegania różnych regulacji albo weryfikacji informacji zgodnie z naszymi wewnętrznymi wymogami (tam, gdzie jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa i z nimi zgodne) czasami możemy otrzymywać dane osobowe na Państwa temat ze źródeł zewnętrznych, takich jak bazy danych kredytowych, bazy danych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, listy podmiotów wykluczonych przez organy rządowe, wykazy podmiotów objętych sankcjami i listy obserwacyjne, Państwa pracodawca, inne podmioty w branży nieruchomości, takie jak agenci, nabywcy, sprzedawcy, kredytobiorcy, kredytodawcy, architekci, inżynierowie, inspektorzy, deweloperzy, wynajmujący, najemcy i instytucje finansowe, jak również internetowe bazy danych i rejestry publiczne. Będziemy pozyskiwać takie dane jedynie po sprawdzeniu, że wyrazili Państwo zgodę na to, aby określone podmioty zewnętrzne ujawniły Państwa dane osobowe albo że takie ujawnienie jest zgodne z prawem. Rodzaje danych, które gromadzimy od podmiotów zewnętrznych, obejmują na przykład informacje na temat tego, czy byli Państwo stroną jakiegokolwiek konkretnego działania regulacyjnego lub postępowania sądowego. Otrzymywane informacje wykorzystujemy do zachowania i poprawy dokładności Państwa dokumentacji oraz oceny ryzyka wynikającego z jakiejkolwiek obecnej lub przyszłej relacji z Państwem/Państwa organizacją.

Wrażliwe dane osobowe

 • Niektóre dane, które Państwo przekazują lub które pozyskujemy ze źródeł zewnętrznych (jeżeli jest to dozwolone i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa) w związku z prowadzeniem badania due diligence w odniesieniu do Państwa lub Państwa organizacji mogą być danymi wrażliwymi, tak jak wszelkie wyroki skazujące lub szczegółowe informacje na temat Państwa działań politycznych lub przynależności religijnej (np. w kontekście ustalania, czy zajmują Państwo eksponowane stanowisko polityczne). Potrzebujemy tych informacji do sprawdzania „znajomości kontrahentów” oraz oceny ryzyka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w kontekście współpracy z Państwem/Państwa organizacją jako potencjalnym klientem lub dostawcą. 

Mogą nam Państwo również przekazywać dane na temat Państwa stanu zdrowia, aby ułatwić nam wprowadzenie udogodnień umożliwiających Państwu dostęp do obiektów lub wydarzeń.

Przekazując nam dane innych osób, potwierdzają Państwo, że zostali Państwo wyznaczeni do podejmowania działań w imieniu tych osób, poinformowali je Państwo o tym, kim jesteśmy oraz w jakich celach będziemy przetwarzać ich dane (jak określono w niniejszej Informacji o ochronie prywatności) oraz uzyskali Państwo niezbędne zgody na przetwarzanie danych osobowych tych osób. Podczas pierwszego kontaktu możemy poinformować takie osoby, skąd mamy ich dane. 

Jak wykorzystywane są Państwa dane osobowe?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w następujących celach (lub innych określonych w momencie gromadzenia):

 • aby tworzyć dokumentację Państwa konta internetowego i zarządzać nią (jeżeli istnieje), świadczyć Państwu usługi internetowe, w tym ułatwiać Państwa udział we wszelkich forach dyskusyjnych oraz zarządzać Witryną internetową i systemem;
 • aby ulepszać nasze Witryny internetowe, produkty i usługi;
 • aby prowadzić badania due diligence, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu oceny ryzyka finansowego, kredytowego, ubezpieczeniowego albo ryzyka dla reputacji wynikającego z relacji lub potencjalnej relacji z Państwem/Państwa organizacją lub aby prowadzić wszelkie niezbędne kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy;
 • aby zapewniać Państwu/Państwa organizacji wymagane informacje, produkty lub usługi oraz dokonywać fakturowania i płatności;
 • aby przesyłać Państwu wiadomości dotyczące usługi, odpowiadać na wiadomości wysyłane przez Państwa oraz prosić o informacje zwrotne;
 • aby ułatwiać Państwa udział w wydarzeniach lub konkursach, na które się Państwo zarejestrowali lub wpisali;
 • aby rozpoznawać trendy w sektorze nieruchomości;
 • aby zagwarantować, że oferowane przez nas treści, usługi i reklamy są dopasowane do Państwa potrzeb i zainteresowań (lub Państwa organizacji) oraz w celu rozwoju działalności;
 • aby kontaktować się z Państwem bezpośrednio lub przez naszych agentów za pośrednictwem poczty, telefonu, faksu, poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub innych wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną w sprawie ofert towarów, usług lub informacji, które mogą Państwa zainteresować (w tym informacji o towarach i usługach innych organizacji). Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas informacji marketingowych, prosimy o wskazanie tego w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym, jeżeli zostaną Państwo o to poproszeni lub korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, uzyskamy Państwa zgodę na przekazywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe odbiorcom należącym do następujących kategorii:

 • spółkom należącym do naszej grupy, podmiotom stowarzyszonym, usługodawcom zewnętrznym oraz partnerom:
 • świadczącym nam usługi przetwarzania danych (na przykład w celu obsługi naszej Witryny internetowej lub innej infrastruktury IT, zapewniania jej funkcjonalności albo udzielania pomocy w zwiększaniu bezpieczeństwa w niej, wspierania prowadzonych przez nas kontroli due diligence, prowadzenia marketingu, analiz lub badań w naszym imieniu lub wspierania świadczenia usług naszym klientom w sposób ogólny lub w związku z daną relacją); 
 • z którymi wspólnie przygotowujemy wydarzenia promocyjne (w celu zagwarantowania, że nie otrzymają Państwo informacji marketingu bezpośredniego o tym wydarzeniu z wielu źródeł); lub 
 • spółkom należącym do naszej grupy lub podmiotom stowarzyszonym, które przetwarzają dane osobowe do celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub przedstawionych Państwu w chwili gromadzenia Państwa danych osobowych. 

Dalsze informacje o spółkach należących do naszej grupy, podmiotach stowarzyszonych oraz usługodawcach zewnętrznych, którzy mogą przetwarzać Państwa dane osobowe (oraz ich lokalizacjach) można uzyskać na żądanie, kontaktując się z nami przy pomocy danych podanych w ustępie zatytułowanym „Kontakt” poniżej. 

 • naszym klientom i uczestnikom przetargów, w odniesieniu do przetargów i transakcji, w których biorą Państwo udział;
 • wszystkim właściwym organom porządkowym, regulacyjnym, rządowym, sądom lub innym podmiotom zewnętrznym, jeśli ujawnienie danych jest naszym zdaniem konieczne (i) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, (ii) w celu skorzystania z przysługujących nam praw, ich ustalenia i ochrony lub (iii) w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób;
 • faktycznemu albo potencjalnemu nabywcy (oraz jego pełnomocnikom i doradcom) w związku z jakimkolwiek faktycznym kupnem, fuzją albo przejęciem albo propozycją kupna, fuzji albo przejęcia jakiejkolwiek części przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że poinformujemy nabywcę o obowiązku wykorzystania danych osobowych użytkownika tylko w celach uwzględnionych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności;
 • wszystkim innym osobom, jeśli wyrazili Państwo zgodę na takie ujawnianie swoich danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Na mocy przepisów o ochronie danych obowiązujących w Unii Europejskiej podstawa prawna dla gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych wskazanych powyżej będzie zależeć od rodzaju danych osobowych i określonego kontekstu ich gromadzenia. 

Przeważnie będziemy jednak gromadzić dane osobowe od Państwa wyłącznie wtedy, (i) gdy potrzebujemy Państwa danych osobowych w celu wykonania zwartej z Państwem umowy; (ii) gdy przetwarzanie leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie i charakteru nadrzędnego nie mają Państwa prawa; albo (iii) gdy mamy na to Państwa zgodę. W niektórych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do gromadzenia Państwa danych osobowych lub możemy potrzebować tych danych, aby ochronić żywotne interesy Państwa albo innych osób.

Jeżeli przetwarzamy Państwa wrażliwe dane osobowe, robimy to: (i) w kontekście sprawdzania „znajomości kontrahentów” wymaganego przez obowiązujące prawo; (ii) gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym; (iii) w oparciu o Państwa wyraźną zgodę; albo (iv) w celu określenia, wniesienia albo odpierania roszczeń prawnych.

Mogą Państwo zdecydować, że nie chcą przekazywać nam danych osobowych. Jednak o ile nie zaznaczono inaczej, dane, o które prosimy, są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Państwem lub Państwa organizacją oraz świadczenia Państwu lub Państwa organizacji usług a ich niepodanie utrudni proces zawierania umowy lub świadczenie odnośnych usług.

Jeżeli gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem (albo prawnie uzasadnionym interesem jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego), interes ten polega zazwyczaj na: świadczeniu Państwu naszych usług, odpowiadaniu na Państwa zapytania, doskonaleniu naszych Witryn internetowych, podejmowaniu działań marketingowych albo wykrywaniu działań niezgodnych z prawem i zapobieganiu im. 

Biorąc pod uwagę kontekst biznesowy, w którym podejmujemy przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz zabezpieczenia stosowane przez nas w celu ochrony tych danych (w tym w sposób opisany w ustępie „Jak chronimy Państwa dane” poniżej), nasze prawnie uzasadnione interesy nie mają charakteru nadrzędnego względem jakiegokolwiek uszczerbku dla Państwa praw i wolności jako osób fizycznych. Możemy mieć inny prawnie uzasadniony interes i, w stosownych przypadkach, w odpowiednim momencie wyjaśnimy, na czym on polega.

W przypadku pytań lub chęci zasięgnięcia dalszych informacji na temat podstawy prawnej dla gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w ustępie zatytułowanym „Kontakt” poniżej.

W jaki sposób chronimy Państwa dane?

W celu ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Stosowane przez nas środki mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa właściwego dla zagrożeń wynikających z przetwarzania Państwa danych osobowych. Dbamy o to, aby dostęp do danych osobowych posiadały wyłącznie te osoby, którym jest on niezbędny do wykonywania ich zadań i obowiązków oraz podmioty zewnętrzne, które świadczą nam usługi lub posiadają zgodny z prawem cel uzyskania do nich dostępu (patrz ustęp „Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?” powyżej). W przypadku każdego udostępnienia danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu podejmiemy odpowiednie środki, aby zagwarantować, że dane te są wykorzystywane w sposób zgodny z niniejszą Informacją o ochronie prywatności oraz że zachowano ich bezpieczeństwo i poufność. 

Przesyłanie danych za granicę

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do innego kraju i przetwarzane w innym kraju niż kraj Państwa zamieszkania. Przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych w tych krajach mogą różnić się od tych w kraju Państwa zamieszkania (a w niektórych przypadkach mogą być mniej rygorystyczne).

Serwery naszej Witryny internetowej znajdują się w Stanach Zjednoczonych, a spółki należące do naszej grupy, spółki stowarzyszone oraz usługodawcy zewnętrzni prowadzą działalność na całym świecie. Oznacza to, że po zgromadzeniu Państwa danych osobowych możemy przetwarzać je w każdym z powyższych krajów. Przykładowo korzystamy z zewnętrznej platformy zarządzania relacjami z klientami, która wymaga przetwarzania danych osobowych w USA.

Podejmujemy jednak kroki, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Obejmują one, na przykład, opieranie się na rejestracji usługodawców zewnętrznych w programie Tarcza Prywatności UE-USA (zgodnie z artykułem 45 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dalsze informacje o ochronie Państwa danych osobowych można uzyskać na żądanie, kontaktując się z nami przy pomocy danych podanych w ustępie zatytułowanym „Kontakt” poniżej.

Przechowywanie danych

Przechowujemy uzyskane od Państwa dane osobowe w przypadku trwałej prawnie uzasadnionej potrzeby biznesowej. W przypadku klientów lub kontrahentów (lub ich przedstawicieli) przechowujemy informacje przez określony czas, aby móc świadczyć usługi, spełniać obowiązujące wymogi w zakresie prawa, podatków lub rachunkowości oraz, w razie potrzeby, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. 

W przypadku braku trwałej prawnie uzasadnionej potrzeby biznesowej dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych usuniemy lub zanonimizujemy je lub, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład wskutek archiwizacji Państwa danych osobowych w postaci kopii zapasowej), będziemy je przechowywać w bezpieczny sposób i nie będziemy ich przetwarzać do momentu, gdy usunięcie stanie się możliwe. 

Prawo do ochrony danych osobowych

Jeżeli zastosowanie mają europejskie przepisy o ochronie danych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • W celu uzyskania dostępu, zmiany, aktualizacji lub żądania usunięcia Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w ustępie zatytułowanym „Kontakt” poniżej. 
 • Ponadto mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, zażądać ograniczenia ich przetwarzania albo udostępnienia ich w formie umożliwiającej przeniesienie. W celu skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w ustępie zatytułowanym „Kontakt” poniżej.
 • Przysługuje Państwu prawo do rezygnacji z otrzymywania od nas informacji marketingowych w dowolnym momencie. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, klikając przycisk „Anuluj subskrypcję” albo „Zrezygnuj” umieszczony w przesłanej przez nas wiadomości e-mail albo pisząc do nas na adres web.manager@cushwake.com. W celu rezygnacji z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing) prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w ustępie zatytułowanym „Kontakt” poniżej.
 • Zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych przed wycofaniem zgody ani na przetwarzanie tych danych osobowych mające podstawę prawną inną niż Państwa zgoda.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia do organu ochrony danych osobowych skargi dotyczącej gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym organem ochrony danych osobowych.

Udzielamy odpowiedzi na każdy wniosek otrzymany od osób, które chcą skorzystać z prawa do ochrony danych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych.

Łącza do innych witryn internetowych

Korzystamy z łączy do innych witryn internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści ani polityki prywatności tych witryn, ani za sposób, w jaki traktują informacje o ich użytkownikach. W szczególności, o ile wyraźnie nie zaznaczono, nie jesteśmy agentami ani reklamodawcami tych witryn internetowych; nie jesteśmy również upoważnieni do składania w ich imieniu oświadczeń. W każdym przypadku powinni Państwo zapoznać się z praktykami w zakresie prywatności tych podmiotów zewnętrznych.

Hasła

Aby świadczyć Państwu bardziej spersonalizowane usługi, możemy poprosić Państwa o ustanowienie jednego lub więcej haseł dostępu do pewnych usług lub części naszej Witryny internetowej. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za kontrolę i wykorzystanie każdego stworzonego przez Państwa hasła i zalecamy, aby nie używali Państwo ponownie starego hasła i tworzyli silne hasła.

Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Możemy okresowo aktualizować treść niniejszej Informacji o ochronie prywatności w odpowiedzi na zachodzące zmiany przepisów prawa, rozwój technologiczny lub rozwój działalności. W przypadku aktualizacji naszej Informacji o ochronie prywatności podejmiemy środki odpowiednie dla stopnia ważności wprowadzonych zmian, aby Państwa o niej poinformować. Uzyskamy Państwa zgodę na wprowadzenie wszelkich istotnych zmian w Informacji o ochronie prywatności, jeśli będzie ona wymagana na podstawie przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych. 

Ostatnią datę aktualizacji niniejszej Informacji o ochronie prywatności można znaleźć na górze niniejszej Informacji. 

Kontakt

Jeżeli otrzymali Państwo wiadomości e-mail od Cushman & Wakefield, których nie chcą Państwo więcej otrzymywać, prosimy o kontakt pod adresem web.manager@cushwake.com. W przypadku jakichkolwiek pytań albo wątpliwości dotyczących wykorzystania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: privacyemea@cushwake.com. Jeżeli znajdują się Państwo w Niemczech, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych (IOD) C&W w Niemczech.

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot z grupy Cushman & Wakefield, (i) z którym Państwo lub Państwa organizacja współpracują jako dostawca lub klient; (ii) który rozważa rozpoczęcie współpracy z Państwem lub Państwa organizacją; lub (iii) z którym są Państwo powiązani jako użytkownicy danej witryny internetowej Cushman & Wakefield.